(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

12 lis 2021

Konstrukcja used to oraz czasownik would. Kiedy używamy?

W języku angielskim zastosowanie czasu przeszłego to niejedyny sposób na opisanie czynności, które już się odbyły. Do tego celu służą także konstrukcje z would oraz used to, których możemy używać zamiennie z czasem Past Simple. Jest kilka konkretnych zasad mówiących, kiedy można wykorzystać je w kontekście wydarzeń z przeszłości. O tym jest poniższy tekst.

used to oraz modalne would

Used to oraz would, czyli opisywanie zwyczajów z przeszłości

Podstawowym przykładem stosowania would oraz used to jest opowiadanie o cyklicznych czynnościach przeszłych. Zwroty te odnoszą się do czegoś, co było typowe, nawykowe, kiedyś było zwyczajem, ale już się zakończyło. Są to wydarzenia, czynności, niemające już nic wspólnego z teraźniejszością. Można dowcipnie porównać te czasowniki z typowym gawędziarstwem dziadków, kiedy to czasem opowiadają: Dawniej…, Gdy byłem w twoim wieku…, Gdy byłem młody, to….

Ważne: Ani used to, ani would nie użyjemy gdy mówimy o czymś co wydarzyło się tylko raz.

Czasownik used to

Czasownik used to typowy jest wyłącznie dla czynności przeszłych, zatem nie może pojawiać się w konstrukcjach teraźniejszych i przyszłych. Used to stosowane jest do opisu czynności, które były przyzwyczajeniami i stanami w przeszłości i definitywnie się zakończyły. 

I used to drink a lot of coffee.Dawniej pijałem dużo kawy.
She used to live with her parents in Argentina.Kiedyś mieszkała w Argentynie z rodzicami.
They used to play football after school.Po szkole mieli w zwyczaju grać w piłkę.
We used to smoke, but now we don’t.Kiedyś paliliśmy, ale już nie palimy.
He used to have long hair.Dawniej miał długie włosy.

Jak widać na powyższych przykładach, used to nie otrzymuje żadnych dodatkowych końcówek, dlatego mówi się o nim, że jest to czasownik semi‑modalny. Łączy się z bezokolicznikiem bez elementu to (czyli z bare infinitive). 

W przypadku tworzenia pytań oraz przeczeń z wykorzystaniem used to postępujemy tak, jak w przypadku czasu Past Simple, czyli pytania zadawane są z użyciem did, a przeczenia tworzone są z użyciem didn’t.

Did you use to live in London?Czy dawniej mieszkałeś w Londynie?
She didn’t use to look like that.Kiedyś tak nie wyglądała.

Modalne would

Zastosowanie czasownika modalnego would jest nieco szersze. Używa się go do wyrażania przypuszczeń i w drugim okresie warunkowym. Jest on także typowy dla uprzejmych próśb. W przypadku wyrażania przeszłości czasownik would opisuje dawne zwyczaje i nawyki, które nie są już powtarzane. Użycie would wymaga uściślenia, że dana czynność miała miejsce w przeszłości, stąd określenia czasu: every Friday, always itd.. Bez tego może zmienić się kontekst zdania.

My mum would read me stories every night.Mama czytała mi opowiadania każdego wieczoru.
When he was young he would go fishing with his dad every Sunday.Gdy był młody, każdej niedzieli chadzali z tatą na ryby.
We would always go to the countryside for vacation.Każdych wakacji wyjeżdżaliśmy na wieś.
Every Friday I would go on a bike ride.W każdy piątek wyjeżdżałem na rowerową wycieczkę.
They would go to the same work every day. Każdego dnia chodzili do tej samej pracy.

Tak samo jak w przypadku used to, would nie przyjmuje dodatkowych końcówek (czasownik modalny) oraz łączy się z bezokolicznikiem bez elementu to (czyli z bare infinitive). 

Warto podkreślić, że would nie używamy w przeczeniach i pytaniach, gdy chodzi o wydarzenia przeszłe. 

Różnice pomiędzy used to oraz would

Główna różnica między used towould wynika z częstotliwości i powtarzalności wydarzeń w przeszłości. Would stosowany jest, gdy mówimy o zakończony czynnościach, które miały miejsce raz za razem i regularnie powtarzały się w zdefiniowanych okresach czasu. Used to wybierzemy, kiedy będziemy mówić o zakończonych czynnościach, ale także stanach/sytuacjach trwających przez pewien czas w przeszłości.

Najlepiej zobrazować różnice między used towould przy pomocy przykładu. Zdanie I used to live in New York oznacza: Dawniej mieszkałem w Nowym Jorku. Miało to miejsce w przeszłości i przez pewien czas, ale jest to stan zakończony, podmiot tego zdania już w Nowym Jorku nie mieszka. Pomijając już fakt, że zdanie nie zawiera określenia czasu, więc automatycznie odpada would, to nie można zastosować w tego typu wypowiedzi would, bo oznaczałoby to, że mieszkanie w Nowym Jorku było powtarzającym się schematem. Dodatkowo „live in New York” nie jest czynnością, a sytuacją.

Gdybyśmy natomiast chcieli użyć would w tym zdaniu, to brzmiałoby ono tak: We would visit New York every summer when I was young. Dlaczego? Mamy powtarzającą się czynność z przeszłości ze zdefiniowanym czasem. A skoro jest to czynność, to tutaj zamiennie możemy użyć też used to – znaczenie będzie identyczne.

→ Wpis, który może Cię zainteresować: Would rather, would prefer, had better – wyrażanie preferencji po angielsku

Podsumowanie

Czynności przeszłe na ogół łączymy z czasami Past, które warto znać, by móc przekazywać informacje o wydarzeniach przeszłych w różnych stadiach: zakończonych, przerwanych itp. Used to oraz would pozwalają precyzować informacje dotyczące wydarzeń, czynności czy stanów przeszłych. Wszystkich chętnych do zgłębiania różnic pomiędzy would oraz used zapraszamy na kurs native speaker online.

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.