(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

25 paź 2021

Gerund, infinitive, bare infinitive. Najważniejsze zasady

W języku angielskim pojawia się grupa czasowników, które wymagają do poprawnej budowy, postawienia przy nich kolejnego czasownika. Ten drugi czasownik przybiera jedną z trzech różnorakich form. Może być bezokolicznikiem poprzedzonym słówkiem to (ang. infinitive), bezokolicznikiem bez to (ang. bare infinitive) lub czasownikiem z końcówką –ing (ang. gerund). Z poniższego tekstu dowiesz się, jak łączyć poprawnie różne czasowniki z poszczególnymi formami. 

gerund infinitive

Infinitive, bare inifinitive, gerund ‒ podstawowe różnice

Budowa zdań w języku angielskim nie jest trudna. Problematyczne bywają połączenia i niektóre struktury stylistyczne, dlatego warto je poznać, by nie robić błędów zarówno w mowie, jak i w piśmie. Czasowniki, niczym politycy, łączą się w pewnego rodzaju układy. Jedne mają „coś” przed, inne „coś” za, a jeszcze inne funkcjonują samodzielnie. 

Weźmy przykładowo czasownik cook, który oznacza „gotować”. Możemy stworzyć zdanie I can cook, czyli „Potrafię gotować”. Możemy stworzyć zdanie I want to cook, czyli „Chcę gotować”., i jeszcze jedno, I like cooking, czyli „Lubię gotowanie”. Forma czasownika cook zależy od jego towarzystwa i czasu, którego używamy. To cook staje się klasycznym bezokolicznikiem. Samo cook także, cooking zaś zostaje rzeczownikiem utworzonym od czasownika i nosi nazwę gerund.

By to zobrazować, najlepiej posłużyć się przykładami:

  • gerund to czasownik z końcówką –ing:
We love eating out.Kochamy jeść poza domem.
He kept talking during the film.Ciągle rozmawiał podczas filmu.
I dislike waiting.Nie lubię czekać.
  • infinitive to bezokolicznik, który występuje po słowie to:
It’s good to have friends.Dobrze jest mieć przyjaciół.
We have to work very hard.Musimy bardzo ciężko pracować.
I want to see her again.Chcę znowu ją zobaczyć.
  • bare infinitive to sam bezokolicznik:
He can play the piano.On potrafi grać na pianinie.
We should run faster.Powinniśmy biec szybciej.
I don’t speak Spanish.Ja nie mówię po hiszpańsku.

Zatem jak tworzyć konstrukcje z poszczególnymi rodzajami czasowników i bezokoliczników? Służą do tego konkretne zasady:

Czasownik + bezokolicznik z to (verb + infinitive)

Połączenie czasownika z bezokolicznikiem z to występuje po czasownikach takich, jak: agree, expect, hope, learn, need, promise czy want (uwaga: to nie jest kompletna lista czasowników, warto ją uzupełnić):

She wants to learn something about British history.Ona chce się dowiedzieć czegoś o historii Wielkie Brytanii.
I promise to be on time.Obiecuję być na czas.
We need to go home.Musimy iść do domu.

Połączenie to występuje też po przymiotnikach związanych z wyrażaniem emocji, np. happy, like, love:

We love to support you!Uwielbiamy Cię wspierać!
I was happy to have a job in Paris.Cieszyłem się, że mam pracę w Paryżu.
They like to come here around lunchtime. Lubią przychodzić tu w porze lunchu. 

Pojawia się po would like:

I would like to answer that question.Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie.
We would like to go to Japan.Chcielibyśmy pojechać do Japonii. 
She would like to own a farm one day.Pewnego dnia chciałaby mieć farmę.

Jest także jest używane w konstrukcjach typu: somebody to do something:

She asked her husband to do it.Poprosiła męża, żeby to zrobił.
It was difficult to do at first.Na początku było to trudne.
I have to go to hospital on Monday.W poniedziałek muszę iść do szpitala.

Czasowniki + bezokolicznik bez to (verb + bare infinitive)

Czasowniki połączone z bezokolicznikami, jednak bez części to, występują po czasownikach modalnych, np. can, should, must itd.:

I can dance.Potrafię tańczyć.
You should do it.Powinieneś to zrobić.
The children must go to school.Dzieci muszą chodzić do szkoły.

Używane są po zwrotach: had better, would rather:

I had better ask my mom.Lepiej zapytam mamę.
I’d rather stay at home.Wolałbym zostać w domu.

Występują po czasownikach let + somebody oraz make + somebody:

You make me hate this city.Sprawiasz, że nienawidzę tego miasta.
Let them eat cake.Niech jedzą tort.

Pojawiają się po why:

Why were you late?Dlaczego się spóźniłeś.
Why does she always complain?Dlaczego ona zawsze narzeka?
Why did you do that?Dlaczego to zrobiłeś?

Czasowniki + czasownik + ‑ing (verb + gerund)

Końcówkę -ing stosujemy po czasownikach takich jak: consider, admit, enjoy, finish, miss, mind, risk, suggest, delay, deny, imagine (uwaga: to nie jest kompletna lista czasowników, warto ją uzupełnić):

We consider flying to Rome.Rozważamy lot do Rzymu.
I enjoy cooking so I collect lots of recipes.Lubię gotować, więc zbieram mnóstwo przepisów.
She finished writing one e-mail and started writing another.Skończyła pisać jednego e-maila i zaczęła pisać kolejnego.
I miss spending time with you.Brakuje mi spędzania czasu z Tobą.

Czasowniki z końcówką -ing stosujemy także po wyrażeniach: look forward to, get used to, how about, can’t stand, can’t help:

I look forward to seeing you again.Nie mogę się doczekać, kiedy znów Cię zobaczę.
She can’t stand somebody smoking next to her.Ona nie może znieść palenia obok niej.
I can’t help falling in love with you.Nie mogę się powstrzymać od zakochania się w Tobie.

Gerund i infinitive a zmiana znaczenia czasownika

Gdy wiemy już, jak stosować gerund i infinitive, warto wspomnieć o pewnym wyjątku. Niektóre czasowniki mogą bowiem funkcjonować zarówno w formie bezokolicznika z to, jak i w formie rzeczownika odczasownikowego, czyli gerund, w zupełnie innym znaczeniu.

Przykładowe czasowniki, które zmieniają znaczenie zależnie od użytej formy, to:


forget, np.

She forgot to call me.Zapomniała do mnie zadzwonić.
She forgot calling me.Zapomniała, że do mnie dzwoniła.

mean, np.

I didn’t mean to upset you.Nie chciałem Cię zasmucić.
It is full meaning of relation.To jest pełne znaczenie relacji.

regret, np.

We regret to inform you that your application has not been successful.Z przykrością informujemy, że Twoja aplikacja nie została rozpatrzona pozytywnie.
I regret telling you about my boyfriend.Żałuję, że powiedziałam Ci o moim chłopaku.

remember, np.

We remember visiting granny in Poland.Pamiętamy odwiedziny u babci w Polsce.
We remember to visit granny in Poland.Pamiętamy, żeby odwiedzić babcię w Polsce.

try, np.

We tried to cook dinner.Próbowaliśmy zrobić kolację.
We tried cooking dinner. Próbowaliśmy robić kolację.

stop, np.

He stopped to run and gained weight.Przestał biegać i przybrał na wadze.
He stop running. Przestaje biec.

quit, np.

He quit working in school.Odchodzi z pracy w szkole.
He quit his work in school.Odszedł z pracy w szkole.

Podsumowanie

Umiejętność używania gerundinfinitive to już wyższy poziom znajomości języka angielskiego. Poprawne wykorzystywanie ich w zdaniach pozwala tworzyć wypowiedzi z dokładnym wyjaśnieniem kontekstu oraz sytuacji. Ucząc się wymienionych wyżej zasad, warto dokładnie zapoznać się z pełnymi listami czasowników, do których dodajemy końcówkę –ing lub przed którymi dodawane jest to. Świetnym pomysłem na naukę gerundinvinitive jest korzystanie z lekcji języka angielskiego online, gdyż podczas lekcji na pewno usłyszysz wiele konstrukcji z tymi czasownikami.

Bardzo ważne jest to, by zwracać uwagę na prawidłowe stosowanie form z gerund oraz infinitivebare infinitive. Nieodpowiednie wykorzystanie form zmienia bowiem sens zdania. I o ile czasami różnice te są niewielkie i można domyślić się z kontekstu, o co chodzi rozmówcy, to niejednokrotnie sens zadania może być zupełnie inny, niż oczekiwaliśmy.

Autor: Leah Morawiec, doświadczony Native Speaker, nauczycielka i właścicielka TalkBack.