(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WVPBPZ4');

16 paź 2022

Czasy przeszłe w języku angielskim – zestawienie

W języku polskim wyróżniamy trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. W języku angielskim jest podobnie, jednak w tym przypadku każdy z czasów może mieć aspekt prosty lub ciągły. Aspekt precyzuje, w jakich sytuacjach i do opisu jakich czynności użyjemy konkretnych form czasów. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje na temat czasów przeszłych w języku angielskim. Pamiętajcie, że poniższe czasy przeszłe w języku angielskim, opisaliśmy bardziej szczegółowo w osobnych artykułach.

Czasy przeszłe języku angielskim

Czasy w języku angielskim dzielą się na czasy z grupy Simple, Continuous, Perfect Simple i Perfect Continuous. Każdy aspekt wykorzystywany jest w konkretnej sytuacji dla I, II lub III osoby liczby pojedynczej lub mnogiej. Może się to wydawać zagmatwane, ale gramatyka angielska jest spójna, a jej zasady konsekwentne.

Past Simple

Past Simple, czyli czas przeszły prosty to pierwszy przystanek na drodze do znajomości czasów przeszłych. Wyjaśnienie, kiedy używamy czasu Past Simple, nie jest skomplikowane. Czas ten stosowany jest, gdy chcemy powiedzieć o wszelkich czynnościach przeszłych, zakończonych. Warto wspomnieć, że czasu tego używamy też, mówiąc o czynnościach powtarzalnych w przeszłości, o przeszłych nawykach i przeszłych czynnościach, które działy się jedna po drugiej, a także w przypadku mówienia o stanach, które wyrażają czasowniki statyczne, czyli dotyczące np. uczuć.

Zanim przejdziemy do budowy, przypomnijmy sobie o kluczowym czasowniku, jakim jest czasownik was/were (być). Was w czasie Past Simple używamy wraz z I osobą liczby pojedynczej, a were z II osobą liczby pojedynczej i liczbą mnogą. 

Zdania w czasie Past Simple mają następujące konstrukcje:

 • Zdania twierdzące
Podmiot+was lub were+reszta zdania
 • Zdania przeczące
Podmiot+wasn’t lub weren’t+reszta zdania
 • Zdania pytające
Was lub Were+podmiot+reszta zdania

W przypadku pozostałych czasowników sprawa wygląda nieco inaczej. Czasowniki w zdaniach twierdzących przyjmują II formę, jeśli są nieregularne lub otrzymują końcówkę ‑ed, jeśli są regularne. W przeczeniach pojawia się didn’t, pytania zaś zaczynamy od did:

 • Zdania twierdzące
Podmiot+orzeczenie w II formie lub z końcówką -ed+reszta zdania
 • Zdania przeczące
Podmiot+didn’t+orzeczenie+reszta zdania
 • Zdania pytające
Did+podmiot+orzeczenie+reszta zdania

Warto zwrócić uwagę, że w przeczeniach i w pytaniach orzeczenie wraca do podstawowej formy czasownika.

Past Continuous

Czas Past Continuous opisuje czynności, które odbywały się w określonym momencie w przeszłości, ale nie wiadomo, czy zostały zakończone lub też nie znamy ich skutków. To również czas służący do opisu zmiennych stanów w przeszłości. Jak każdy Continuous składa się z formy be (w tym wypadku w formie przeszłej, czyli was/were) i z czasownika z końcówką ‑ing:

 • Zdania twierdzące
Podmiot+was lub were+orzeczeniez końcówką -ing+reszta zdania
 • Zdania przeczące
Podmiot+wasn’t lub weren’t+orzeczeniez końcówką -ing+reszta zdania
 • Zdania pytające
Was lub Were+podmiot+orzeczeniez końcówką -ing+reszta zdania

→ Może zainteresować Cię wpis: Czas Past Simple vs Past Continuous – porównanie

Past Perfect

Czas Past Perfect używany jest, gdy mówimy o czynności, która rozpoczęła się i zakończyła, zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła, ale też do opisywania czynności dokonanych przed określonym momentem w przeszłości. Jest to również czas, który stosuje się, by wyrazić zamiar lub postawienie, które nie doszło do skutku. Past Perfect używa się także w III okresie warunkowym.

Do budowy zdań w czasach z grupy Perfect używa się operatora have i czasowników w III formie lub z końcówką ‑ed. Jeśli używamy czasu przeszłego Past Perfect, to have przyjmuje formę had:

 • Zdania twierdzące
Podmiot+had+orzeczeniew III formie lubz końcówką -ed+reszta zdania
 • Zdania przeczące
Podmiot+hadn’t+orzeczeniez końcówką -ing+reszta zdania
 • Zdania pytające
Had+podmiot+orzeczenie z końcówką -ing+reszta zdania

Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous służy do opisania czynności, które rozpoczęły się i trwały przez jakiś czas przed określonym momentem w przeszłości. Można go używać też do wyjaśniania powodu czegoś, co zaszło w przeszłości. Czas ten łączy podmiot z operatorem had been oraz czasownikiem z końcówką ‑ing:

 • Zdania twierdzące
Podmiot+had been+orzeczeniez końcówką ‑ing+reszta zdania
 • Zdania przeczące
Podmiot+hadn’t  been+orzeczeniez końcówką ‑ing+reszta zdania
 • Zdania pytające
Had+podmiot+been+orzeczeniez końcówką ‑ing+reszta zdania

Określenia czasu charakterystyczne dla angielskich czasów przeszłych

Każdy z czasów ma typowe dla siebie słówka, po których można wywnioskować, że to właśnie z tym czasem mamy do czynienia:

Określenia typowe dla Past Simple

last week/month/yearostatni tydzień/miesiąc/rok
a week/month/year agotydzień/miesiąc/rok temu
yesterdaywczoraj
the day before yesterdayprzedwczoraj
in Junew czerwcu 
in 1986w 1986
When I was a child…Kiedy byłam/byłem dzieckiem…
When I was younger…Kiedy byłam/byłem młodsza/młodszy…

Określenia typowe dla Past Continuous 

last week/month/yearostatni tydzień/miesiąc/rok
a week/month/year agotydzień/miesiąc/rok temu
yesterdaywczoraj
the day before yesterdayprzedwczoraj
in Junew czerwcu 
in 1986w 1986
When I was…Kiedy byłem…
While I was…Podczas gdy byłem…

Określenia typowe dla Past Perfect 

beforezanim, przed
afterpo
by the timedo tego czasu
nevernigdy
alreadyjuż
justwłaśnie
forprzez

Określenia typowe dla Past Perfect Continuous 

forprzez, od
beforezanim, przed
whenkiedy
how longjak długo
sinceod

Konstrukcja would oraz used to

Chcąc opisać zwyczaje przeszłe, bardzo często stosuje się konstrukcje would i used to. Na ogół używa się ich zamiennie z czasem Past Simple. Warto zapamiętać jednak, że would i used to nie mogą być stosowane, gdy mowa o czynnościach jednorazowych, lecz takich, które były powtarzalne (w przeszłości). 

Budowa zdań z użyciem used to:

 • Zdania twierdzące
Podmiot+used to+orzeczenie (czasownik w formie podstawowej)+reszta zdania
 • Zdania przeczące
Podmiot+didn’t use to+orzeczenie+reszta zdania
 • Zdania pytające
Did+podmiot+use to+orzeczenie+reszta zdania

W przypadku czasownika modalnego would wyrażamy przypuszczenie, ale nie tylko. Would znajduje się też w II okresie warunkowym, w mowie zależnej oraz w przypadku składania grzecznych propozycji. 

Would i used to nie należy stosować zamiennie, to nie są synonimy. Would używa się w odniesieniu do czynności, used to zaś zarówno do czynności, jak i stanów.

Przykłady zdań w angielskich czasach przeszłych

Przejdźmy do przykładów. Dodatkowo, obok tłumaczenia, podajemy, w którym z czasów zostały napisane zaproponowane zdania:

He went to the store and bought some wine.Poszedł do sklepu i kupił wino.Past SimpleDwie czynności przeszłe, obie zakończone.
I didn’t answer your call because I was making dinner.Nie odebrałem twojego telefonu, bo przygotowywałem kolację.Past ContinuousCzynność przeszła, przy czym nie wiemy, jaki jest status (czy zakończony, czy trwa).
He had studied for months before he came to take the test.Uczył się od miesięcy, zanim podszedł do egzaminu.Past PerfectCzynność zaprzeszła: rozpoczęła się i zakończyła, zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła.
She had finally found the lamp she had been looking for weeks.Nareszcie znalazła lampę, której poszukiwała od tygodni.Past Perfect ContinuousCzynność rozpoczęła się i trwała przez jakiś czas przed określonym momentem w przeszłości.

Czasy przeszłe w języku angielskim – podsumowanie

W zależności od naszego poziomu zaawansowania językowego nauka czasów przeszłych może przysporzyć nam trochę kłopotów. Szczególną trudnością, którą oczywiście da się pokonać, ale potrzebna jest do tego determinacja i np. kurs angielskiego online z native speakerem, jest nauczenie się trzech form czasowników nieregularnych. Pierwsza forma to ta podstawowa, druga (past tense) potrzebna jest do tworzenia zdań w czasie Past Simple, a trzecia (past participle) niezbędna jest przy czasach z grupy Perfect, czyli Present Perfect, Past Perfect i Future Perfect. 

Autor tekstu: Leah Morawiec, Amerykanka, native speaker z 15-letnim doświadczeniem, właścicielka TalkBack.